Certyfikat "CHRONIMY DZIECI"

DODANO: 2015-12-15 16:44:29

Dnia 15 grudnia 2015 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, otrzymał Certyfikat "CHRONIMY DZIECI" przyznawany placówkom realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Certyfikat sygnują: Fundacja Dzieci Niczyje oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Certyfikat "Chronimy Dzieci" oznacza, że placówka, która go posiada spełnia następujące standardy ochrony dzieci:

Standard 1. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i zapewnia im bezpieczeństwo.

Standard 2. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia.

Standard 4. Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i

wykorzystywaniem.

Standard 5. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniem przemocą i i wykorzystywaniem.

Standard 6. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodnosć prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.