Logo SOW Rusocin
SOW Rusocin

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

O nas

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ w Rusocinie oferuje BEZPŁATNĄ  pomoc w zakresie:

 • rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy,
 • opracowania planu pomocy,
 • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,
 • prowadzenia terapii indywidualnej,
 • prowadzenia grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy domowej,
 • udzielania konsultacji wychowawczych,
 • ochrony osób doznających przemocy przed osobą stosującą przemoc,
 • zapewnienia czasowego schronienia dla osób doznających przemocy domowej.

CZYM JEST PRZEMOC DOMOWA ?

Przez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej. 

FORMY PRZEMOCY:

 • Przemoc ekonomiczna: przymuszanie do oddawania zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, niszczenie rzeczy osobistych, zmuszanie do zaciągania zobowiązań finansowych (kredyt, pożyczka, poręczenie) itp.
 • Przemoc psychiczna: grożenie, zastraszanie, ciągłe krytykowanie, domaganie się posłuszeństwa, szydzenie, wyśmiewanie, karanie przez odmowę uczuć, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, wmawianie choroby psychicznej, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej itp.
 • Przemoc fizyczna: policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie, popychanie, potrząsanie, bicie przedmiotami, krępowanie, szczypanie itp.
 • Przemoc seksualna: obmacywanie, gwałcenie, krytykowanie zachowań seksualnych, wymuszanie pożycia seksualnego, seksu z osobami trzecimi, zmuszanie do oglądania filmów lub fotografii o treści seksualnej, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form seksu itp.
 • Zaniedbanie: brak regularnych posiłków, brak wizyt lekarskich i lekarstw przepisanych przez lekarzy, brak czystego ubrania, ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych itp.

CO MOŻESZ ZROBIĆ KIEDY DOZNASZ PRZEMOCY?

 • porozmawiaj z kimś komu ufasz - PRZEŁAM MILCZENIE
 • zadzwoń do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie - POMOŻEMY USTALIĆ NAJLEPSZE DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE
 • nie usprawiedliwiaj przemocy - NIKT NIE MA PRAWA CIĘ BIĆ ANI KRZYWDZIĆ
 • wzywaj Policję (tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia -POLICJA MA OBOWIĄZEK ZAREAGOWAĆ NA TWOJE WEZWANIE
 • szukaj pomocy u specjalistów - KIEDY UZYSKASZ WSPARCIE POCZUJESZ SIĘ LEPIEJ
 • zdobywaj wiedzę prawną - POZNAJ SWOJE PRAWA

Przemoc objawia się w wielu formach. Nie zawsze ma wymiar fizyczny. Nie wolno jednak pozostać obojętnym wobec przemocy. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w której sami jesteśmy narażeni na przemoc, ale również tych, gdy obserwujemy przemoc wobec innych!